ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ พ.ศ 2557 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นหลักสูตรที่เคยเปิดการเรียนการสอนมาแล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน และถูกสั่งปิดหลักสูตรเนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นจำนวนมาก จนบัณฑิตเกิดการตกงาน  ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีสาระการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์จึงมิได้มุ่งเน้นในการนำวิชางานช่างมาใช้เป็นสื่อการสอนเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชางานช่างในศาสตร์การสอนควบคู่กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งการผลิตบุคลากรที่จะออกไปเป็นครูทางด้านวิชางานช่างนี้จะต้องเป็นผู้กระตือรือร้น รู้จักเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน รู้จักการใช้เครื่องมือทางด้านวิชางานช่างให้ถูกต้องทั้งการนำไปใช้และการประยุกต์ใช้ด้านการสอน รู้จักเลือกบริโภคข่าวสารที่มีประโยชน์ และสิ่งสำคัญต้องตระหนักในหน้าที่ของความเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในสายวิชาชีพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร  และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีภาระหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมตามเกณฑ์วิชาชีพครูชั้นสูง อันเป็นการสนองตอบตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด พร้อมทั้งสามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมเสริมสร้างปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตามบริบทของท้องถิ่นสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - industrial@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000014106
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6
27
234
13725
789
879
14106
© 2020 Industrial Arts , RMU. All rights reserved.